Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αποτελείται από τις δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Ανάλογα με τη δράση που θα ενταχθεί  η επιχείρηση, τον κανονισμό υλοποίησης και την περιφέρεια,  μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι και 50% σε προϋπολογισμό έργου μέχρι και 1 εκ ευρώ για δαπάνες όπως:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (Green)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα (Green​) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ) (υπό προϋποθέσεις)
 • Έμμεσες δαπάνες (υπό προϋποθέσεις)

Λόγω της φύσης των δαπανών οι δύο δράσεις είναι ιδιαίτερα  κατάλληλες για επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να προβούν σε γενικές και ειδικές κτιριακές δαπάνες, να αποκτήσουν εξοπλισμό παραγωγής, ρομποτικά συστήματα, αυτοματισμούς, ενεργειακά συστήματα, κα.

 Έτσι, ωφελούνται ιδιαίτερα οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες / βιοτεχνίες, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών  που χρησιμοποιούν εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως  για παράδειγμα τα κέντρα αισθητικής και οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις  ενοικίασης αυτοκινήτων αλλά και αυτές που έχουν  σημαντική ενεργειακή κατανάλωση, ανάγκες ανακαίνισης  ή και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως είναι οι επιχειρήσεις εστίασης και οι εμπορικές επιχειρήσεις.

Για τη συμμετοχή στις δράσεις ισχύουν ειδικά κριτήρια τα βασικότερα των οποίων είναι η ύπαρξη μία πλήρους  κλεισμένης  διαχειριστικής χρήσης και η απασχόλησης τουλάχιστον 3 ΕΜΕ για τη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και 2 ΕΜΕ για τη δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δείτε περισσότερα:

 • για τη δράση Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ εδώ
 • για τη δράση Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ εδώ
 • αναλυτικά τις δαπάνες των δύο δράσεων εδώ

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία/ ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η πρόσκληση θα μείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 22 Μαρτίου

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης