Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ανακοινώθηκε η πολύ ενδιαφέρουσα δράση «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» αρχικού ύψους 100εκ ευρώ (με δυνατότητα αύξησης της δημόσιας δαπάνης), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η δράση απευθύνεται  στις μικρομεσαίες (όχι μεγάλες)  εταιρίες ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών  αλλά και σε αυτές που επιθυμούν να αναπτύξουν τέτοιες υπηρεσίες  εφόσον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες:

  1. Απευθύνονται σε  στοχευμένη πελατειακή βάση και καλύπτουν διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς – στόχου .
  2. Τεκμηριώνουν την ιδιότητα του «προϊόντος»
  3. Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου.
  4. Είναι τεχνολογικά άρτια, αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και  ακολουθούν καλές πρακτικές στον τομέα τους όσον αφορά την αρχιτεκτονική, τον τρόπο ανάπτυξης και διάθεσης.
  5. Διαθέτουν στο τέλος της επένδυσης επαρκή λειτουργικότητα (σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται) που επιτρέπουν την εμπορική τους διάθεση στην αγορά
  6. Χρησιμοποιούνται στο τέλος της επένδυσης από πραγματικούς πελάτες/χρήστες, έστω και πιλοτικούς.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Από 200,000€ μέχρι 2,000,000

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τύπο της δαπάνης η επιχορήγηση μπορεί να είναι από 35% μέχρι και  60% της κάθε δαπάνης για τις μεσαίες επιχειρήσεις και από 45% μέχρι και 70% για τις μικρές επιχειρήσεις.  Το τελικό ποσοστό επιχορήγησης υπολογίζεται μεσοσταθμικά από το σύνολο των δαπανών  

ΔΑΠΑΝΕΣ

  1. Υφιστάμενο και νέο προσωπικό με μισθωτή σχέση ή σύμβαση έργου
  2. Υπηρεσίες Τρίτων  (υπεργολαβίες) για έρευνα και ανάπτυξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εκθέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ
  3. Διάφορα γενικά έξοδα
  4. Όργανα και εξοπλισμός

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

24 μήνες από την έγκριση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022,έως και τo Σάβατο  31 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλώ δείτε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες και σημεία προσοχής και εδώ για τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράση

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης