Εξυπνη Μεταποίηση

Η δράση έχει κλείσει για υποβολές.

Η δράση απευθύνεται σε μεταποιητικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι και 28/9/2022 και θα εκτελέσουν επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο προϋπολογισμό τα 250,000€ και μέγιστο τα 6,000,000€

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια και περιοχή  υλοποίησης της δράσης. Στην περιφέρεια Αττικής εξαιρούνται και δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις του Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών. Αντιθέτως συμμετέχουν οι επιχειρήσεις της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων καθώς και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών

Οι Επιχορηγούμενες δαπάνες είναι: Μηχανολογικός εξοπλισμός, Δαπάνες για κτίρια, Δαπάνες για ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις, Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού, Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής, Συμβουλευτικών υπηρεσιών-μελετών, Training-προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού. Επιχορηγούνται δαπάνες που γίνονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μετά.

Η δημόσια δαπάνη για όλες τις επιχειρήσεις είναι 73.227.620 € και ποσοστό 70% τουπροϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ενώ  30% του προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις μεσαίες  επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, από το σύνολο του προϋπολογισμού για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ποσοστό 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες και 20% στις νέες.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής προτάσεων: 21/04/2023

Δείτε την ταυτότητα της δράσης εδώ και τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης