Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Η τριπλή δράση «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΜΟΣ ΜΜΕ» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω εργαλεία χρηματοδότησης προκειμένου να επενδύσουν σε βασικές ή προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής και εξοπλισμού ή και σε τεχνολογίες  αιχμής.

Η επιχειρήσεις επιλέγουν μόνο μία εκ των τριων δράσεων με διάφορα κριτήρια που εξαρτώνται μεταξύ άλλων από την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης.

Και για τις τρείς δράσεις οι εντάξεις θα γίνονται κατά προτεραιότητα υποβολής και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την κάθε δράση.  Για όλες τις δράσεις η έναρξη των υποβολών είναι η 23/2/2023.

Αναλυτικότερα:

Η δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων για την απόκτηση βασικών προμηθειών πληροφορικής όπως εξοπλισμός γραφείου, υποδομές, ιστοσελίδες, eshop, εμπορικές εφαρμογές κα.

Οι επιλέξιμες  επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν κατά  50% για να υλοποιήσουν επένδυση με ελάχιστο επιχορηγούμενο  ύψος 18,000 ευρώ και μέγιστο 30,000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι επιχειρήσεις  να έχουν  κλείσει μία πλήρη 12μηνη διαχειριστική χρήση και το προηγούμενο της υποβολής έτος να διέθεταν  τουλάχιστον 3 ΕΜΕ.  Δείτε περισσότερα για τη δράση εδώ και τα επιλέξιμα ΚΑΔ εδώ

Η δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων για την απόκτηση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και προηγμένου εξοπλισμού όπως για παράδειγμα ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός Industry 4.0.

Οι επιλέξιμες  επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης μέχρι και  50% για να υλοποιήσουν επένδυση με ελάχιστο επιχορηγούμενο  ύψος 50,000 ευρώ και μέγιστο 650,000 ευρώ.  Τονίζεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις του Κεντρικού, Νότιου και Βόρειου τομέα Αθηνών μπορούν να λάβουν επιχορήγηση μέχρι 20% ενώ οι μεσαίες μέχρι 10%

Βασικές προϋποθέσεις  συμμετοχής, μεταξύ άλλων,  είναι:

 • οι επιχειρήσεις  να έχουν κλείσει μία πλήρη 12μηνη διαχειριστική χρήση,
 • το προηγούμενο της υποβολής έτος να διέθεταν τουλάχιστον 5 ΕΜΕ,
 • να μπορούν αποδεδειγμένα να εισφέρουν τουλάχιστον το 25% της επένδυσης ως ιδιωτική συμμετοχή είτε με εισφορά κεφαλαίων ή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή και με δανεισμό,
 • στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας πρέπει  να λάβουν βαθμό τουλάχιστον 80%,
 • στην αξιολόγηση  της πρότασης να λάβουν βαθμό τουλάχιστον 50%

 Επιπλέον τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν  να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης ο οποίος συνίσταται σε ένα από τα εξής:  (α) Δημιουργία νέας εγκατάστασης, (β) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (γ) διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από  αυτήν (ε) Θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας

Δείτε περισσότερα για τη δράση εδώ και τα επιλέξιμα ΚΑΔ εδώ

Η δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής » ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων για την απόκτηση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και προηγμένου εξοπλισμού όπως για παράδειγμα ρομποτικά συστήματα, αυτοματισμοί αλλά και άλλος εξοπλισμός industry 4.0.

Οι επιλέξιμες  επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης αλλά και τον χρηματοδοτικό κανονισμό που θα επιλέξουν μέχρι και  60% για να υλοποιήσουν επένδυση με ελάχιστο επιχορηγούμενο  ύψος 200,001  ευρώ και μέγιστο 1.200.000  ευρώ.

Έτσι:

 • Αν επιλέξουν να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού μπορούν να επιχορηγηθούν ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης  έως και 50% αλλά στον Κεντρικό, Νότιο  και Βόρειο τομέα Αθηνών το ποσοστό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβεί το 20% για τις μικρές επιχειρήσεις και το 10% για της μεσαίες. Επιπλέον τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού  πρέπει να έχουν  το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης ο οποίος συνίσταται σε ένα από τα εξής:  (α) Δημιουργία νέας εγκατάστασης, (β) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (γ) διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από  αυτήν (ε) Θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αν επιλέξουν να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού De Minimis τότε το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% για όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους τόπους υλοποίησης πλην των περιοχών δίκαιης μετάβασης που το ποσοστό επιχορήγησης είναι 60%. Όμως η μέγιστη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200,000€  λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά και  όλες τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του κανονισμού De Minimis για τις οποίες έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα η επιχείρηση το έτος της υποβολής και τα δύο προηγούμενα.  

Βασικές προϋποθέσεις  συμμετοχής, μεταξύ άλλων, είναι:

 • οι επιχειρήσεις  να έχουν κλείσει μία πλήρη 12μηνη διαχειριστική χρήση,
 • το προηγούμενο της υποβολής έτος να διέθεταν τουλάχιστον 9 ΕΜΕ,
 • να μπορούν αποδεδειγμένα να εισφέρουν τουλάχιστον το 25% της επένδυσης ως ιδιωτική συμμετοχή είτε με εισφορά κεφαλαίων ή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή και με δανεισμό,
 • στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας πρέπει  να λάβουν βαθμό τουλάχιστον 70%,
 • στην αξιολόγηση  της πρότασης να λάβουν βαθμό τουλάχιστον 50%

Δείτε περισσότερα για τη δράση εδώ και τα επιλέξιμα ΚΑΔ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης