ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους ΚΑΔ.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού κυμαίνεται από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.
Η επιδότηση ανέρχεται από 50% έως 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιδότησης εξαρτάται από τον εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 30/11/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφερειών
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 19/12/2018 Σημαντικό! Η έγκριση και ένταξη των έργων γίνεται κατά προτεραιότητα υποβολής. Προϋπόθεση είναι ο βαθμός της πρότασης να είναι τουλάχιστον 50/100 και να υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα – των οκτώ (8) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
i. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.
ii. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
iii. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
iv. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).
Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, δ) ψηφιακή προβολή, ε) μεταφορικά μέσα και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται κατά προτεραιότητα, δηλ. τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται και εφόσον ο βαθμός τους είναι 50 και άνω και επιπλέον δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης στην αντίστοιχη περιφέρεια, τότε θα εγκρίνονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης