Παράταση προθεσμίας υποβολών των παρεμβάσεων Ι και ΙΙ της δράσης “Ερευνώ – Καινοτομώ”

Με την με α.π. 2888/09.07.2024 (ΑΔΑ: 9Ε35Η-0ΡΓ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Παπαθανάση, με τίτλο: Πρώτη (1η) Τροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833) παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ως εξής:

– για την Παρέμβαση Ι την Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00

– για την Παρέμβαση ΙΙ τη Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00

για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.»

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης