Ο ορισμός των μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Πλαίσιο

Ένας από τους κύριους στόχους της σύστασης για τις ΜΜΕ είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα υπο­στήριξης χορηγούνται μόνο στις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται πραγματικά. Ως εκ τούτου, ο ορι­σμός των ΜΜΕ εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία για τις ΜΜΕ. Ισχύει επίσης για τα εν λόγω είδη κρα­τικών ενισχύσεων όταν δεν υπάρχουν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές.  Ένας πρώτος πανευρωπαϊκός ορισμός των ΜΜΕ θεσπίστηκε το 1996 (σύσταση 96/280/EΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων). Το 2003 αναθεωρήθηκε προκειμένου να αντικα­τοπτρίζει τις γενικές οικονομικές εξελίξεις και να δώσει λύση σε συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμε­τωπίζουν οι ΜΜΕ. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμέ­νες συζητήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, σε οργανώσεις επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες, καθώς και δύο ανοικτές διαβουλεύσεις οι οποίες παρείχαν πληροφορίες και υποστήριξη για την αναθεώρηση. Αυτή η διαδικασία κατέληξε στην έκδοση της ισχύουσας έκδοσης του ορισμού των ΜΜΕ.

Ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη και συνδεδεμένη επιχείρηση

Ο ορισμός των ΜΜΕ κάνει διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα είδος σχέσης που η επιχείρηση θα μπορούσε να έχει με μια άλλη επι­χείρηση. Αυτή η διάκριση είναι αναγκαία προκει­μένου να υπάρχει σαφής εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και να αποκλείει εκεί­νες που δεν είναι πραγματικά ΜΜΕ.  Έτσι, για να προσδιοριστεί το μέγεθος μίας επιχείρησης πρέπει να ληφθεί υπόψην και η σύνδεση της με άλλες επιχειρήσεις.

Ο ορισμός των ΜΜΕ διακρίνει τρεις τύπους επιχειρήσεων (αυτόνομη, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και συνδεόμενη με άλλες επιχειρήσεις) συναρτήσει του τύπου σχέσης που αυτές διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα άσκησης κυρίαρχης επιλογής.

Οι κατηγορίες είναι:

  • ανεξάρτητη επιχείρηση: αν η επιχείρηση είναι είτε πλήρως ανεξάρτητη είτε έχει μία ή περισ­σότερες μειοψηφικές εταιρικές σχέσεις (σε ποσοστό μικρότερο του 25% η καθεμιά) με άλλες επιχειρήσεις.

  • Συνεργαζόμενη επιχείρηση: αν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% αλλά όχι παραπάνω από 50%, η σχέση θεωρείται ότι υφίσταται μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

  • Συνδεδεμένη επιχείρηση: εάν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ξεπερνά το όριο του 50%, αυτές θεωρούνται συνδεδεμέ­νες επιχειρήσεις.

Στους παραπάνω τρόπους σύνδεσης πρέπει να συνυπολογιστούν και σχέσεις επιρροής μέσω φυσικών προσώπων τα οποία δύναται να ασκούν κυρίαρχη επιρροή στην επιχείρηση.

Ο αριθμός προσωπικού και το ΕΜΕ

 Ο αριθμός προσωπικού μιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ).  Αυτός λαμβάνει υπόψη:

  • τους μισθωτούς της εξεταζόμενης επιχείρησης·
  • τα πρόσωπα που εργάζονται σ’ αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης από αυτή και εξομοιώνονται προς μισθωτούς ενώπιον του εθνικού δικαίου·
  • τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης·
  • τους συνεταίρους που ασκούν τακτική δραστηριότητα στην επιχείρηση και επωφελούνται των οικονομικών πλεονεκτημάτων από μέρους της επιχείρησης.
  • ότι οι μαθητευόμενοι ή σπουδαστές σε επαγγελματική κατάρτιση που επωφελούνται σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής επιμόρφωσης δεν υπολογίζονται στον αριθμό των απασχολουμένων προσώπων.

Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση, ή για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους. Ο αριθμός προσωπικού υπολογίζεται σε ΕΜΕ. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, που εργάστηκε εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται.

Ορισμός ΜΜΕ

Η προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ως ΜΜΕ μία επιχείρηση είναι να τηρεί τα όρια αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού σε ΕΜΕ και τα όρια του συνόλου του ισολογισμού, ή εκείνα του κύκλου εργασιών ως ενιαία επιχείρηση. Λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη το ποσοστό συνεργασίας ή τη σύνδεση της με άλλες επιχειρήσεις.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίζονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες με βάση τα παρακάτω όρια.

Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους (σε ΕΜΕ) και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν τουλάχιστον 10 αλλά λιγότερους από 50 εργαζόμενους (σε ΕΜΕ) και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν τουλάχιστον 50 αλλά λιγότερους από 250 εργαζόμενους (σε ΕΜΕ) και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.  

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι κάτι από τα παραπάνω, και άρα δεν είναι μικρομεσαίες, θεωρούνται μεγάλες επιχειρήσεις.

Δείτε περισσότερα για τον ορισμό των ΜΜΕ, τον τρόπο υπολογισμό του μεγέθους καθώς και αναλυτικά παραδείγματα στο παρακάτω αρχείο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε μαζί το μέγεθος της δικής σας επιχείρησης!

Επικοινωνήστε μαζί μας

“QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης” 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης