Κύριο περιεχόμενο

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ένας από τους κύριους στόχους της σύστασης για τις ΜΜΕ είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα υπο­στήριξης χορηγούνται μόνο στις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται πραγματικά. Ως εκ τούτου, ο ορι­σμός των ΜΜΕ εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία για τις ΜΜΕ. Ισχύει επίσης για τα εν λόγω είδη κρα­τικών ενισχύσεων όταν δεν υπάρχουν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές.  

Αυτός ο εκσυγχρονισμός του ορισμού των ΜΜΕ θα ευνοήσει την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Θα ευνοήσει επίσης τη συνεργασία και τις «διασυνδεδεμένες ομάδες» ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.

Ένας πρώτος πανευρωπαϊκός ορισμός των ΜΜΕ θεσπίστηκε το 1996 (σύσταση 96/280/EΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων). Το 2003 αναθεωρήθηκε προκειμένου να αντικα­τοπτρίζει τις γενικές οικονομικές εξελίξεις και να δώσει λύση σε συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμε­τωπίζουν οι ΜΜΕ.

Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμέ­νες συζητήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, σε οργανώσεις επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες, καθώς και δύο ανοικτές διαβουλεύσειςοι οποίες παρείχαν πληροφορίες και υποστήριξη για την αναθεώρηση. Αυτή η διαδικασία κατέληξε στην έκδοση της ισχύουσας έκδοσης του ορισμού των ΜΜΕ.  

Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ

 

Διαβάστε περισσότερα: Ο ορισμός των μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Γενικές Οδηγίες Υλοποίησης Έργων 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση θα πρέπει αφού μελετήσουν τους όρους της Εγκριτικής Απόφασης Ένταξης να λάβουν υπόψη τους και τα παρακάτω, έτσι ώστε το επενδυτικό Πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

 1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της ημερομηνίας που αναγράφεται στην εγκριτική απόφαση ένταξης.

 2. Παράταση Υλοποίησης του Έργου

Όταν συντρέχουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι (απρόβλεπτα γεγονότα ή ανωτέρα βία ) και η επιχείρηση δεν μπορεί να ολοκληρώσει την υλοποίηση του έργου μέσα στην προθεσμία που προβλέπει η εγκριτική απόφαση, υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηση τροποποίησης.

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον συντρέχουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι.

Προσοχή: Πότε υποβάλλεται το αίτημα παράτασης χρόνου

Η παράταση υλοποίησης του έργου πρέπει να ζητηθεί εγγράφως από τον εκάστοτε φορέα και θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την αρχικώς ορισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Αν το αίτημα παράτασης δεν υποβληθεί στην παραπάνω προθεσμία τότε η επιχείρηση στερείται του δικαιώματος να λάβει παράταση. 

Εκπρόθεσμα αιτήματα παράτασης του χρόνου υλοποίησης δεν γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τον Κανονισμό Υλοποίησης του Προγράμματος και δεν εξετάζονται.

Στην περίπτωση που επιχείρηση έχει στείλει αίτημα παράτασης, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν έχει λάβει γραπτή απάντηση εντός ενός (1) μηνός, μπορεί να θεωρεί ότι το αίτημα έχει γίνει αποδεκτό.

Σημειώνουμε  ότι μέχρι την προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχουν γίνει οι εξοφλήσεις των τιμολογίων. Έκδοση τιμολογίων και εξοφλήσεις που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν θα γίνουν αποδεκτές.

3. Αλλαγές επί των Επιχειρηματικών Σχεδίων

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το προτεινόμενο Επιχειρηματικό Σχέδιο εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, συνεπώς αλλαγή των επιμέρους στοιχείων και ενεργειών του σχεδίου που μεταβάλλουν την επιλεξιμότητά του δεν επιτρέπεται.

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να εξετασθούν δευτερεύουσας σημασίας τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της πρότασης και δεν οδηγούν σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι τροποποιήσεις θα εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή.

 

Διαβάστε περισσότερα: Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) εισήχθη το 1992, τροποποιήθηκε το 2006 και αφορά την πολιτική της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών και της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, ενισχύσεις μεγαλύτερες των 200.000 Ευρώ και των 100.000 Ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών ανά επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή για λόγους ελέγχου της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού.

Δείτε αναλυτικά τον κανόνα De minimis.