Κύριο περιεχόμενο

Certifications

 

QIX είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.

Συγκεκριμένα, η  QIX έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 στα αντικείμενα:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες διοίκησης έργων
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σύμβουλου τεχνικής υποστήριξης σε οργανισμούς και φορείς δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού σύμβουλου για την υλοποίηση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση επιχειρηματικών και αναπτυξιακών σχεδίων μέσα από εθνικά και κοινοτικά ταμεία
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε δημοσίους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Σχεδιασμός και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αναφορικά με τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση, χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων

H  QIX  είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ  (Μητρώο Θεματικών Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων, ΜΣ: 1632) στις θεματικές περιοχές:

 • Γενικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές συμβουλές
 • Οργάνωση
 • Ανάπτυξη & υποστήριξη υλοποίησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων
 • Στρατηγική και πολιτικές marketing
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Μελέτη, αξιολόγηση και γενικός σχεδιασμός συστημάτων και διαδικασιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής
 • Σχεδιασμός συστημάτων
 • Ανάπτυξη λογισμικού.

 

Η "QIX Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης" ιδρύθηκε το 2006 από τον Στέλιο Χαριτάκη, μέτοχο με πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της πληροφορικής.

Για πάνω από δέκα χρόνια, η εταιρεία έχει υποστηρίξει και διαχειρίζεται πάνω από 400 επενδυτικά έργα, σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας, για φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα, καθώς και για Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων.

Η εταιρία είναι πλήρως εκσυγχρονισμένη και επενδύει συνεχώς στην αυτοματοποίηση της λειτουργίας της με εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και επιχειρηματικά λογισμικά. Έχει επίσης εντάξει πράσινες περιβαλλοντικές πρακτικές στην επιχειρηματική στρατηγική της και διαθέτει ιστοσελίδα με προδιαγραφές προσβασιμότητας για ΑμΕΑ.

Η QIX έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συστηματικά Πολιτική Ποιότητας των υπηρεσιών της και είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS AUSTRIA, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Είναι επίσης εγγεγραμμένη στο Μητρώο Θεματικών Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΜΜΕΧ (ΜΣ: 1632).

Το Τμήμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της QIX απαρτίζεται από εξειδικευμένους Συμβούλους Στρατηγικής Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης, με τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, πολυετή εμπειρία, δοκιμασμένη μεθοδολογία, ευελιξία, γνώση των αναγκών και των ευκαιριών της αγοράς και διαρκή επιμόρφωση μέσω των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών της εταιρείας.

Το Τμήμα Engineering Consulting της QIX, αποτελούμενο από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους και ηλεκτρολόγους – μηχανολόγους μηχανικούς,  μπορεί να αναλάβει έργα στο πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων και στο πλαίσιο επέκτασης, εκσυγχρονισμού, τροποποίησης και μετεγκατάστασης υφιστάμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.