Κύριο περιεχόμενο

Η QIX προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες Engineering Consulting: 

 1. Υπηρεσίες  Μηχανικού  για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων

 2. Υπηρεσία Τεχνικού Due Diligence

 3. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Αδειοδότηση

 4. Εκπόνηση Λοιπών μελετών

 5. Διαχείριση Λυμάτων

Για να δείτε έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει οι μηχανικοί του Engineering Consulting, κάντε κλικ εδώ.

 

1. Υπηρεσίες Μηχανικού για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων

 • Προέλεγχος σκοπιμότητας, διενέργεια αυτοψίας ακινήτων όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η επένδυση (δυνατότητα χρήσεων γης, συντελεστών εκμετάλλευσης)
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του ακινήτου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με στόχο την βέλτιστη πρόταση της εγκατάστασης.
 • Έλεγχο νομιμότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε Πολεοδομικό επίπεδο και την ρύθμιση όποιων παραβάσεων υπάρχουν με τον Ν. 4178/2013.
 • Εκπόνηση όλων των σταδίων των απαιτούμενων μελετών. (Προμελέτη – Οριστική μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής των Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Πυρασφάλειας και Περιβαλλοντικών μελετών)
 • Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών έγκρισης και αδειοδότησης (όπου απαιτείται) με παράλληλη διακίνηση φακέλων για την συλλογή βεβαιώσεων και εγκρίσεων που προαπαιτούνται (Έγκριση Αρχαιολογίας, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Έγκριση Δασαρχείου, βεβαίωση αποχέτευσης, βεβαιώσεις σχετικά με την υδροδότηση της εγκατάστασης, την αποκομιδή των απορριμμάτων και την θέση του χώρου υγειονομικής ταφής, βεβαίωση βιολογικού καθαρισμού και ότι άλλο απαιτηθεί)
 1. Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης οικοδομής ή Έγκριση Εργασιών μικρής κλίμακας, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
 2. Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την οικεία Υπηρεσία Πυροσβεστικής
 3. Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπου απαιτείται
 4. Έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
 5. Μελέτη σύνταξης Κυκλοφοριακής μελέτης ή απαλλαγή αυτής από τον αρμόδιο φορέα
 6. Άδειες λειτουργίας για όποιες εγκαταστάσεις απαιτούνται (κολυμβητικές δεξαμενές, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, καταστήματα υγειονομικού ελέγχου και ότι άλλο απαιτηθεί)
 • Υψηλή επίβλεψη και παρακολούθηση όλων των οικοδομικών εργασιών.
 • Ενημέρωση και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), για τα Τουριστικά Καταλύματα όλων των μορφών και κατηγοριών, από την αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού, με ταυτόχρονη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού κατάταξης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) (Απαίτηση ενημέρωσης μέχρι το τέλος του 2017)
 • Ειδικές Πιστοποιήσεις: Εγκατάσταση και διαπίστευση ειδικού σήματος ποιότητας ή σήματος ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας (GreenKey, Ecolabel, Ελληνική Κουζίνα, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001)

Οι μελέτες  και υπηρεσίες που παρέχονται σε όλα τα στάδια (Προμελέτη, Οριστική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής) είναι οι εξής:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατική μελέτη
 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Πυρασφάλειας
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Κυκλοφοριακές μελέτες
 • Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης (Προϋπολογισμός έργου, Τεχνικές Προδιαγραφές εργασιών και υλικών)
 • Χρονικός Προγραμματισμός εργασιών

επιστροφή

2. Υπηρεσία Τεχνικού Due Diligence

Η υπηρεσία αφορά στον έλεγχο συμμόρφωσης μίας εκμετάλλευσης με την κείμενη νομοθεσία ως προς το περιβαλλοντικό, οικιστικό και υγειονομικό επίπεδο.

επιστροφή

3. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Αδειοδότηση

Σε συνεργασία με την ENVITY, διαθέτουμε την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων και Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

Με δεδομένο την αναγκαιότητα λήψης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, είναι σε θέση να υποστηρίξουν με την συμπλήρωση του απαιτούμενου νομικά φακέλου, την υποβολή αίτησης για την έκδοση της σχετικής άδειας καθώς και τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την λήψη γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

επιστροφή

4. Εκπόνηση Λοιπών μελετών

Τα στελέχη του Τμήματος και οι συνεργάτες τους διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση και εμπειρία για την εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων, Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων, Εκθέσεις Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, Μετρήσεις Θορύβου, Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων κ.α.

Αναλαμβάνουν την εκτέλεση δειγματοληψιών, μετρήσεων και σύνταξης εκθέσεων εκπομπών. Για την διενέργεια των παραπάνω η εταιρεία μας συνεργάζεται με αδειοδοτημένα εργαστήρια καθώς και με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

επιστροφή

5. Διαχείριση Λυμάτων

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία μονάδων επεξεργασίας λυμάτων απαιτεί τόσο την άψογη επιστημονική κατάρτιση των μελετητών όσο και την εις βάθος γνώση των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα.

Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις στα θέματα επεξεργασίας λυμάτων, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την λειτουργία των μονάδων.

Συμπληρωματικά, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία συμμόρφωσης με τα νέα νομοθετικά πλαίσια αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με εύρος τεχνικών συμβουλών για την οικονομικότερη και βέλτιστη προσαρμογή Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων με απλά συστήματα στις απαιτήσεις των νέων νομοθετικών πλαισίων.

επιστροφή