Κύριο περιεχόμενο

Η QIX προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες Consulting:

 1. Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων μέσα από τα επιχειρησιακά και τομεακά προγράμματα  και τον Αναπτυξιακό Νόμο

 2. Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ

 3. Υποστήριξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Οργανισμών του Δημοσίου

 4. Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε Δημόσιους Οργανισμούς & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

 5. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων

 6. Eιδικές μελέτες σκοπιμότητας

Για να δείτε κάποιους ενδεικτικούς πελάτες, κάντε κλικ εδώ.

 

1. Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων μέσα από τα επιχειρησιακά και τομεακά προγράμματα και τον Αναπτυξιακό Νόμο

Η QΙΧ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Στρατηγικής Ανάπτυξης σε οργανισμούς οι οποίοι προβαίνουν σε επενδύσεις στους τομείς του Τουρισμού, της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών και της Πληροφορικής. Οι επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
 • Επέκταση υφιστάμενης μονάδας
 • Τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 • Δημιουργία νέων προϊόντων
 • Δημιουργία εργαστηρίων
 • Τυποποίηση/ συσκευασία
 • Βελτίωση υποδομών

Την τελευταία δεκαετία η εταιρία έχει υποβάλει και διαχειρίζεται πάνω από 400 εγκεκριμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 66,31 εκ ευρώ τα οποία επιδοτούνται μέσα από τα διάφορα Επιχειρησιακά και Τομεακά προγράμματα καθώς και τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004. Περίπου  55  από αυτά βρίσκονται στη φάση παρακολούθησης ως προς τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις τους.  

επιστροφή

2. Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η QIX προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης προς Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) που υλοποιούν έργα του ΕΣΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση προτάσεων επενδυτικών σχεδίων
 • Χειρισμό ενστάσεων
 • Διαχείριση και αποστολή ενημερωτικού υλικού (επιστολές έγκρισης, απόρριψης κλπ)
 • Προετοιμασία υλικού προς επενδυτές (συμβάσεις, οδηγίες κλπ)
 • Χειρισμό αιτημάτων (τροποποίησης, ολοκλήρωσης, παράτασης, πληρωμής  κλπ)
 • Πιστοποίηση επενδύσεων (πιστοποίηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου)
 • Αρχειοθέτηση του υλικού που πιστοποιεί την επένδυση
 • Ψηφιοποίηση υλικού που πιστοποιεί την επένδυση
 • Παρακολούθηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων επενδυτών

Μέσα στο 2010 η εταιρία, ως υπεργολάβος της Τράπεζας Πειραιώς, αξιολόγησε 1046 επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους περίπου 160 εκ ευρώ που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Δράσης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου – Υπηρεσιών. Οι προτάσεις κατατέθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στο Νομό Βοιωτίας. Το 2011, η εταιρία ανέλαβε την πιστοποίηση εγκεκριμένων επενδύσεων στο ίδιο πλαίσιο.Σήμερα η εταιρία έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση περίπου 300 επενδύσεων που υλοποιούνται με ΕΦΔ την Τράπεζα Πειραιώς και την Αγροτική Τράπεζα στο πλαίσιο της 1ης δράσης του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 90 εκ ευρώ που υλοποιούνται στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, νησιών Ν. Αιγαίου και Κρήτης.

επιστροφή

3. Υποστήριξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Οργανισμών του Δημοσίου

Η QΙΧ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Διαχείρισης σε οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων
 • Εντοπισμός των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης
 • Ενίσχυση συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα
 • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για τη χρηματοδότηση Πράξεων από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013
 • Μελέτες προδιαγραφών
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων
 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Διαχείρισης έργου
 • Σύνταξη τακτικών Αναφορών, Δελτίων Προόδου και Δελτίων Δαπανών Έργου
 • Σύνταξη εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων

επιστροφή

4. Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε Δημόσιους Οργανισμούς & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

H QIX παρέχει υπηρεσίες Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και υπηρεσιών εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), οργάνωσης και αναδιοργάνωσης διαδικασιών (BPR), καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης (κατάρτιση, πρόσκτηση συμπληρωματικών δεξιοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματιστικής Περιόδου 2007-2013.

Επιπλέον, η QIX, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης με στόχο την πιστοποίηση των εταιρειών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ενδεικτικά) ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), OHSAS 18001 / EΛOT 1801 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία), ISO 22000 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - HACCP), ISO 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών).

Η εταιρεία προσφέρει ακόμα υπηρεσίες επαλήθευσης εταιρειών κατά EMAS και απονομής οικολογικού σήματος σε προϊόντα (πχ Eco Label) καθώς και υποστήριξη στην λήψη πιστοποιήσεων CE.

επιστροφή

5. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων

Η QΙΧ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων προσφέροντας το σύνολο των απαραίτητων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης από τη φάση της σχεδίασης μέχρι και τη φάση παραλαβής ενός πληροφοριακού συστήματος. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται η Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης του φορέα ή της μονάδας εφαρμογής του ΠΣ, η Ανάλυση Λειτουργικών Προδιαγραφών και η Αρχιτεκτονική του ΠΣ, η συγγραφή τευχών δημοπράτησης, οι υπηρεσίες υποστήριξης του φορέα για την ενσωμάτωση του ΠΣ (ανασχεδιασμός διαδικασιών, σχεδιασμός μετάπτωσης, πλέον εκπαίδευσης κλπ) και η αποτίμηση λειτουργίας του.

H QIX έχει ως βασικό γνώμονα τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, τη διοίκηση έργων, την ανάλυση αγοράς και τις εφαρμογές managed mobility. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία αναπτύσσει και διαθέτει αυτόν τον καιρό τις εξής καινοτόμες πλατφόρμες:

 1. Προϊόν RepView: Eργαλείο Reputation Management μέσω της συλλογή και αξιοποίησης σημασιολογικής πληροφορίας και εξαγωγής συναισθήματος.
 2. PRT: Πλατφόρμα παρακολούθησης έργων και επιχειρησιακών πόρων (Project Resource Tracking).
 3. Εφαρμογές managed mobility για ξενοδοχεία και εμπορικές επιχειρήσεις.
 4. AdWizard: Σουίτα εφαρμογών στοχευόμενης διαφήμισης.

επιστροφή

6. Eιδικές μελέτες σκοπιμότητας

Τα τελευταία 10 χρόνια η εταιρία έχει εκπονήσει περισσότερες από 400 ειδικές μελέτες σκοπιμότητας που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και με ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφορική,  τις τηλεπικοινωνίες, την ανάπτυξη φαρμάκων, τη βιομηχανία, τον τομέα υλικών, τις μεταφορές και τον τουρισμό.  Στόχος των μελετών αυτών είναι να εντοπίσουν και να περιγράψουν τα ισχυρά και αδύναμα στοιχεία των επενδύσεων, τις ευκαιρίες και τις απειλές, τους απαραίτητους πόρους και το σχήμα οργάνωσης για την υλοποίηση του έργου, τη χρηματοδότησης αυτού, τον ανταγωνισμό καθώς και την εμπορική του αξιοποίηση. 

επιστροφή