Κύριο περιεχόμενο

Certifications

 

QIX είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.

Συγκεκριμένα, η  QIX έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 στα αντικείμενα:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες διοίκησης έργων
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σύμβουλου τεχνικής υποστήριξης σε οργανισμούς και φορείς δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού σύμβουλου για την υλοποίηση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση επιχειρηματικών και αναπτυξιακών σχεδίων μέσα από εθνικά και κοινοτικά ταμεία
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε δημοσίους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Σχεδιασμός και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αναφορικά με τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση, χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων

H  QIX  είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΜΜΕΧ  (Μητρώο Θεματικών Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων, ΜΣ: 1632) στις θεματικές περιοχές:

 • Γενικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές συμβουλές
 • Οργάνωση
 • Ανάπτυξη & υποστήριξη υλοποίησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων
 • Στρατηγική και πολιτικές marketing
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Μελέτη, αξιολόγηση και γενικός σχεδιασμός συστημάτων και διαδικασιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής
 • Σχεδιασμός συστημάτων
 • Ανάπτυξη λογισμικού.