Κύριο περιεχόμενο

Γενικές Οδηγίες Υλοποίησης Έργων 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση θα πρέπει αφού μελετήσουν τους όρους της Εγκριτικής Απόφασης Ένταξης να λάβουν υπόψη τους και τα παρακάτω, έτσι ώστε το επενδυτικό Πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

 1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της ημερομηνίας που αναγράφεται στην εγκριτική απόφαση ένταξης.

 2. Παράταση Υλοποίησης του Έργου

Όταν συντρέχουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι (απρόβλεπτα γεγονότα ή ανωτέρα βία ) και η επιχείρηση δεν μπορεί να ολοκληρώσει την υλοποίηση του έργου μέσα στην προθεσμία που προβλέπει η εγκριτική απόφαση, υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηση τροποποίησης.

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον συντρέχουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι.

Προσοχή: Πότε υποβάλλεται το αίτημα παράτασης χρόνου

Η παράταση υλοποίησης του έργου πρέπει να ζητηθεί εγγράφως από τον εκάστοτε φορέα και θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την αρχικώς ορισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Αν το αίτημα παράτασης δεν υποβληθεί στην παραπάνω προθεσμία τότε η επιχείρηση στερείται του δικαιώματος να λάβει παράταση. 

Εκπρόθεσμα αιτήματα παράτασης του χρόνου υλοποίησης δεν γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τον Κανονισμό Υλοποίησης του Προγράμματος και δεν εξετάζονται.

Στην περίπτωση που επιχείρηση έχει στείλει αίτημα παράτασης, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν έχει λάβει γραπτή απάντηση εντός ενός (1) μηνός, μπορεί να θεωρεί ότι το αίτημα έχει γίνει αποδεκτό.

Σημειώνουμε  ότι μέχρι την προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχουν γίνει οι εξοφλήσεις των τιμολογίων. Έκδοση τιμολογίων και εξοφλήσεις που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν θα γίνουν αποδεκτές.

3. Αλλαγές επί των Επιχειρηματικών Σχεδίων

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το προτεινόμενο Επιχειρηματικό Σχέδιο εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, συνεπώς αλλαγή των επιμέρους στοιχείων και ενεργειών του σχεδίου που μεταβάλλουν την επιλεξιμότητά του δεν επιτρέπεται.

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να εξετασθούν δευτερεύουσας σημασίας τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της πρότασης και δεν οδηγούν σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι τροποποιήσεις θα εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή.

 

Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων αναφέρουμε αναλυτικά τις περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση τις Εγκριτικής Απόφασης, πότε θα πρέπει να υποβληθεί, με πια διαδικασία και ποια θα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνυποβάλλονται.

Προσοχή: Το αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να αφορά μόνο αλλαγές του φυσικού αντικειμένου και του αντίστοιχου οικονομικού που δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου.

α) Αίτηση Τροποποίησης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και πριν την υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Αίτημα τροποποίησης της Εγκριτικής Απόφασης κατά την διάρκεια υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν για οποιονδήποτε λόγο αλλάζουν τα παρακάτω: επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση που ασκείται η δραστηριότητα, Νομός, Περιφέρεια, τo αντικείμενο δραστηριότητας έργου.
 • Όταν υπάρχουν αλλαγές στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο που  προέκυψαν πριν την έναρξη των εργασιών του έργου ή και κατά την διάρκεια υλοποίησής του και  που αφορούν ενέργειες ή επιλέξιμες δαπάνες που δεν θα υλοποιηθούν όπως εγκρίθηκε το φυσικό τους αντικείμενο. Στην περίπτωση το αίτημα τροποποίησης συνοδεύεται με αντίστοιχες προσφορές για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που τροποποιείται και την σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα τους.
 • Επίσης αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται όταν η επιχείρηση πρόκειται να υλοποιήσει  φυσικό αντικείμενο σε μία ενέργεια που δεν έχει εγκριθεί, χωρίς να αυξάνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

Πότε δεν απαιτείται τροποποίηση:

 • Δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης όταν υπάρχουν αλλαγές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο δαπανών της ίδιας ενέργειας που έχουν εγκριθεί σε ποσοστό μικρότερο του 20%. Όταν δηλαδή σε μια κατηγορία δαπάνης το οικονομικό αντικείμενο μειώθηκε ενώ σε άλλη, στο πλαίσιο της ίδιας ενέργειας, αυξήθηκε το οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό μέχρι 20%, οι αλλαγές αυτές θα υποβληθούν με την έκθεση ολοκλήρωσης του έργου.
 • Δεν απαιτείται επίσης η υποβολή αίτησης τροποποίησης στις περιπτώσεις αλλαγής προμηθευτών, Συμβούλου, τύπου εξοπλισμού ή του λογισμικού, αλλαγής υλικών, π.χ. είχαν εγκριθεί μεταλλικά ράφια και θα γίνουν ξύλινα.
 • Τα αιτήματα τροποποίησης θα πρέπει να τηρούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εκάστοτε Οδηγού του Προγράμματος.

Η τροποποίηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του έργου που έχει εγκριθεί δεν μπορεί να αυξηθεί.

β) Αλλαγές του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος από την επιχείρηση.  

Με την υποβολή της έκθεσης Ολοκλήρωσης η επιχείρηση θα αναγράψει τις αλλαγές που έγιναν  τόσο στο οικονομικό όσο και στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δεν ξεπερνούν το 20 % ανά κατηγορία δαπάνης. Τέλος, οι επιχορηγούμενες επιχειρήσεις δεσμεύονται να μη μεταβάλλουν τη χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Οποιαδήποτε μεταβολή χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον φορέα μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις ή και επιστροφή της επιχορήγησης.

4. Η εξόφληση των δαπανών υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τις επιχειρήσεις στο τρόπο εξόφλησης των τιμολογίων .

Σημειώνουμε ότι επιταγές πελατείας δεν αποτελούν αποδεκτό τρόπο εξόφλησης και οι δαπάνες που έχουν εξοφληθεί με αυτό τον τρόπο δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Η εξόφληση από την επιχείρηση των δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα γίνεται ως εξής:

 • Εξοφλήσεις ποσών κάτω των 1.500,00 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) μπορεί να γίνονται απευθείας στον προμηθευτή με μετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
 • Εξοφλήσεις ποσών άνω των 1.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και μέχρι 15.000,00 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) πρέπει να γίνονται μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών ως εξής:

A. Με έκδοση τραπεζικής επιταγής ημέρας από το λογαριασμό του λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) προς τον προμηθευτή, που θα έχει εξοφληθεί κατά την πιστοποίηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού επιταγών (extrait) του Τ.Α. και φωτοαντίγραφο της επιταγής.

Β. Με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από το λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από το οποίο θα φαίνεται ο δικαιούχος του λογαριασμού που πρέπει να είναι ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς το λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού.

Γ. Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από το λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) προς τον  προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά εκτός των άλλων αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή και φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής. Επίσης για την πιστοποίηση της πληρωμής θα πρέπει η /οι επιταγή /ές να έχει / έχουν εξοφληθεί κατά την πιστοποίηση. Για την πιστοποίηση της κάθε πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού επιταγών (extrait) του Τ.Α. και φωτοαντίγραφο της επιταγής.

 • Για ποσά από 15.000,00 ευρώ και άνω η εξόφληση (τμηματική ή ολική) παραστατικών γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή της ίδιας της επιχείρησης (παρ. 5, άρθρου16 του Ν.2992/2002, ΦΕΚ54/Α’/20-03-2002 και υπ’ αριθ. 1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών). Για την πιστοποίηση των αντίστοιχων δαπανών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη κουκίδα (α, β, γ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών και τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα.
 • Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).
 • Δεν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράμματος η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων.
 • Το σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο προγενέστερο της συμβατικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.

5. Υποβολή Εκθέσεως ολοκλήρωσης.

Η επιχείρηση  όταν ολοκληρώσει το έργο ή το αργότερο σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου του θα πρέπει να έχει υποβάλει έκθεση ολοκλήρωσης έργου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης, με βάση την οποία διεξάγονται οι επιτόπιες πιστοποιήσεις τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Προσοχή: Η επιχείρηση  θα χάσει το δικαίωμα επιχορήγησης της επένδυσης που υλοποίησε αν δεν τηρήσει την παραπάνω προθεσμία.

6.  Προετοιμασία φακέλου ελέγχου από την επιχείρηση

Η Έκθεση ολοκλήρωσης του έργου περιλαμβάνει συνοπτική τεκμηρίωση του εκτελεσθέντος έργου και ταυτόχρονα αποτελεί την αίτηση για ενεργοποίηση των διαδικασιών τεχνικής – οικονομικής πιστοποίησης και καταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης.

Η επιχείρηση θα συμπληρώσει την έκθεση ολοκλήρωσης, με βάση τυποποιημένο υπόδειγμα που θα είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος  σε εύλογο χρόνο. Οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της έκθεσης θα βρείτε στον ίδιο δικτυακό τόπο.

7. Διενέργεια επιτόπιας τεχνικής πιστοποίησης

Η τεχνική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη του οργάνου ελέγχου. Η παρουσία του Υπεύθυνου της επιχείρησης για την υλοποίηση του Έργου καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο πρέπει να έχει εγκατασταθεί το φυσικό αντικείμενο και να λειτουργεί και να διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης.

 8. Διενέργεια επιτόπιας οικονομικής πιστοποίησης

Η οικονομική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη του οργάνου ελέγχου, παράλληλα με τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης.

Το όργανο ελέγχου

 • επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών  που κατατέθηκαν σε φωτοτυπία κατά την υποβολή της πρότασης από την επιχείρηση και ελήφθησαν υπόψη για την ένταξη της στο Πρόγραμμα ( φορολογικά έντυπα κ.λ.π.).
 • εξετάζει την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών, την ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα αυτών.
 • ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει και σφραγίζει με ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του προγράμματος, και περιέχει πεδίο για την αναγραφή του κωδικού της πρότασης. Το όργανο ελέγχου δύναται να ελέγξει και αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων στα επίσημα βιβλία της εταιρίας για να επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση του οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κλπ).
 • επιβεβαιώνει την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων στο σύνολο του Προϋπολογισμού και στην κάθε Κατηγορία Δαπάνης.
 • ελέγχει την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων ολοκλήρωσης που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση.

9. Τρόπος τήρησης των παραστατικών υλοποίησης του έργου

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί τι διατάξεις του ΚΒΣ όσον αφορά τις καταχωρήσεις των παραστατικών δαπανών στα λογιστικά βιβλία. Σημειώνουμε ότι οι επιχειρήσεις ανάλογα με την κατηγορία των λογιστικών τους βιβλίων θα πρέπει :

Για Β κατηγορίας βιβλία οι εγγραφές να γίνονται σε ξεχωριστή στήλη έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαδρομή ελέγχου. Τα τιμολόγια που αφορούν πάγια θα καταχωρούνται σε ιδιαίτερη στήλη ή στήλες ανάλογα με την δυνατότητα που έχει το χειρόγραφο ή το μηχανογραφημένο σύστημα που εφαρμόζει η επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που τα τιμολόγια αφορούν έξοδα. Θα καταχωρούνται σε ξεχωριστή στήλη με τίτλο που να παραπέμπει στη εκάστοτε Δράση. Η αρχειοθέτηση των παραστατικών προτείνεται να είναι ξεχωριστή από τα άλλα παραστατικά δαπανών της επιχείρησης, κατά κατηγορία δαπάνης για την διευκόλυνση των Ελεγκτών. Στην Περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί Βιβλίο Παγίων τότε θα πρέπει σε ξεχωριστή σελίδα του Βιβλίου Παγίων να παρακολουθούνται τα τιμολόγια του έργου ανάλογα με την κατηγορία της κάθε δαπάνης.

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν Γ κατηγορίας Λογιστικά Βιβλία θα πρέπει να παρακολουθούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες τήρησης των λογιστικών βιβλίων όπως αυτοί προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Μια προτεινόμενη λύση είναι όσον αφορά τις λογιστικές καταχωρήσεις να ανοιχθούν  λογαριασμοί μεγαλύτερης ανάλυσης ( τεταρτοβάθμιοι ) με τίτλο την κατηγορία δαπάνης και συμπληρωματικής «Δράση ΧΧΧΧΧΧΧ». Στο Βιβλίο Παγίων της, η επιχείρηση, θα παρακολουθεί την κάθε κατηγορία δαπάνης (εξοπλισμός, έπιπλα, Λογισμικό, αμοιβές Συμβούλων όσον αφορά τα πάγια και άϋλες δαπάνες όπως αμοιβές συμβούλων).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η αρχειοθέτηση των παραστατικών θα πρέπει να γίνεται ανά κατηγορία δαπάνης και ημερομηνία, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου θα τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης και θα τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος.

10. Πληρωμή της Δημόσιας Χρηματοδότησης

Η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) καταβάλλεται στους δικαιούχους αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του έργου και τη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στις δικαιούχους επιχειρήσεις να ζητήσουν και να εισπράξουν ως προκαταβολή ποσοστό % της δημόσιας επιχορήγησης του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου με την απλή υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευόμενης από εγγυητική επιστολή προκαταβολής ύψους ίσου προς το ποσόν της προκαταβολής.

11. Απαιτούμενα δικαιολογητικά - παραστατικά

Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα πρέπει να:

 • έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και ορθά η έκθεση ολοκλήρωσης από την επιχείρηση
 • έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις (τεχνική και οικονομική) και να έχει συνταχθεί η έκθεση πιστοποίησης – πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου από πλευράς του οργάνου

Η διαδικασία εκταμίευσης (της επιχορήγησης) προς την επιχείρηση δρομολογείτε αυτόματα, μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Το ποσό της πληρωμής θα αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο ποσοστό δημόσιας δαπάνης επί των πιστοποιημένων δαπανών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης θα καλέσουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων να προσκομίσουν προς έλεγχο πληρότητας / ορθότητας τα παραστατικά και δικαιολογητικά στοιχεία της επόμενης παραγράφου, προκειμένου να εκδοθεί η αντίστοιχη δίγραμμη επιταγή για την εκταμίευση του προβλεπόμενου ποσού.

Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης γίνεται με την προσκόμιση από τον Τελικό αποδέχτη των παρακάτω δικαιολογητικών :

 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του Τελικού Αποδέκτη πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο μόνο από το Δημόσιο Ταμείο που εκδόθηκε, σε ισχύ την ημερομηνία λήψης της επιχορήγησης.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ την ημερομηνία λήψης της επιχορήγησης, πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο μόνο από τον (τους) ασφαλιστικό φορέα (εις) που εκδόθηκε.
 • Βεβαίωση περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση
 • Νομιμοποιητικά έγραφα (Καταστατικό, Τροποποιήσεις, ΦΕΚ  κλπ) για εταιρίες.
 • Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παραγρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92)
 • Απόδειξη είσπραξης.
 • Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης σε περίπτωση παραλαβής της επιταγής από εντεταλμένο πρόσωπο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να βεβαιώνει τις επιχορηγήσεις που έχει λάβει η επιχείρηση από την 1/1/2002 έως την ημερομηνία λήψης της δημόσιας χρηματοδότησης (η συμπλήρωση θα πρέπει να γίνει αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του υποδείγματος της υπεύθυνης δήλωσης του Φακέλου Υποβολής).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ή να ζητήσουν οποιαδήποτε διευκρίνηση στα τηλέφωνα της εταιρείας μας, 210-7620103 και 210-7474830.