Κύριο περιεχόμενο

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ένας από τους κύριους στόχους της σύστασης για τις ΜΜΕ είναι να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα υπο­στήριξης χορηγούνται μόνο στις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται πραγματικά. Ως εκ τούτου, ο ορι­σμός των ΜΜΕ εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία για τις ΜΜΕ. Ισχύει επίσης για τα εν λόγω είδη κρα­τικών ενισχύσεων όταν δεν υπάρχουν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές.  

Αυτός ο εκσυγχρονισμός του ορισμού των ΜΜΕ θα ευνοήσει την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Θα ευνοήσει επίσης τη συνεργασία και τις «διασυνδεδεμένες ομάδες» ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.

Ένας πρώτος πανευρωπαϊκός ορισμός των ΜΜΕ θεσπίστηκε το 1996 (σύσταση 96/280/EΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων). Το 2003 αναθεωρήθηκε προκειμένου να αντικα­τοπτρίζει τις γενικές οικονομικές εξελίξεις και να δώσει λύση σε συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμε­τωπίζουν οι ΜΜΕ.

Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμέ­νες συζητήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, σε οργανώσεις επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες, καθώς και δύο ανοικτές διαβουλεύσειςοι οποίες παρείχαν πληροφορίες και υποστήριξη για την αναθεώρηση. Αυτή η διαδικασία κατέληξε στην έκδοση της ισχύουσας έκδοσης του ορισμού των ΜΜΕ.  

Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ

 

 Ο ορισμός των μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ως ΜΜΕ μία επιχείρηση είναι να τηρεί τα όρια αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού και, είτε τα όρια του συνόλου του ισολογισμού, είτε εκείνα του κύκλου εργασιών.

 1. Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 2. Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
 3. Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισο λογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.  

 

Πηγή: Οδηγός Χρήσης ορισμού των ΜΜΕ (Europadirect, ISBN 978-92-79-45319-9)

 

Ο ορισμός των ΜΜΕ διακρίνει 3 τύπους επιχειρήσεων (αυτόνομη, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και συνδεόμενη με άλλες επιχειρήσεις) συναρτήσει του τύπου σχέσης που αυτές διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα άσκησης κυρίαρχης επιλογής.

Ο ορισμός των ΜΜΕ κάνει διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα είδος σχέσης που η επιχείρηση θα μπορούσε να έχει με μια άλλη επι­χείρηση. Αυτή η διάκριση είναι αναγκαία προκει­μένου να υπάρχει σαφής εικόνα της οικονομικήςκατάστασης της επιχείρησης και να αποκλείει εκεί­νες που δεν είναι πραγματικά ΜΜΕ. 

 

Οι κατηγορίες είναι:

 • Αυτόνομη επιχείρηση: αν η επιχείρηση είναι είτε πλήρως ανεξάρτητη είτε έχει μία ή περισ­σότερες μειοψηφικές εταιρικές σχέσεις (σε ποσοστό μικρότερο του 25 % η καθεμιά) με άλλες επιχειρήσεις.

 

Πηγή: Οδηγός Χρήσης ορισμού των ΜΜΕ (Europadirect, ISBN 978-92-79-45319-9)

 • Συνεργαζόμενη επιχείρηση: αν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % αλλά όχι παραπάνω από 50 %, η σχέση θεωρείται ότι υφίσταται μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

 

Πηγή: Οδηγός Χρήσης ορισμού των ΜΜΕ (Europadirect, ISBN 978-92-79-45319-9)

 • Συνδεδεμένη επιχείρηση: εάν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ξεπερνά το όριο του 50 %, αυτές θεωρούνται συνδεδεμέ­νες επιχειρήσεις.

 

Πηγή: Οδηγός Χρήσης ορισμού των ΜΜΕ (Europadirect, ISBN 978-92-79-45319-9)

Ο αριθμός προσωπικού και οι μονάδες ετών εργασίας

 Ο αριθμός προσωπικού μιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθμό των μονάδων ετών εργασίας (UTA).  Αυτός λαμβάνει υπόψη:

 • τους μισθωτούς της εξεταζόμενης επιχείρησης·
 • τα πρόσωπα που εργάζονται σ' αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης από αυτή και εξομοιώνονται προς μισθωτούς ενώπιον του εθνικού δικαίου·
 • τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης·
 • τους συνεταίρους που ασκούν τακτική δραστηριότητα στην επιχείρηση και επωφελούνται των οικονομικών πλεονεκτημάτων από μέρους της επιχείρησης.
 • ότι οι μαθητευόμενοι ή σπουδαστές σε επαγγελματική κατάρτιση που επωφελούνται σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής επιμόρφωσης δεν υπολογίζονται στον αριθμό των απασχολουμένων προσώπων.

Μία UTA αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση, ή για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόμενου έτους. Ο αριθμός προσωπικού υπολογίζεται σε UTA. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης, που εργάστηκε εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα UTA. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται.

Νομική αξία του ορισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνεται στα κράτη μέλη, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ζητώντας τους να εφαρμόσουν κοινό ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Εντούτοις, τα κράτη και τα δύο χρηματοοικονομικά ιδρύματα δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτά. Η συμμόρφωση προς τον ορισμό αυτόν είναι αντίθετα υποχρεωτική, στα θέματα κρατικών ενισχύσεων, για να μπορούν να επωφελούνται μιας προτιμησιακής μεταχείρισης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, όταν μία τέτοια μεταχείριση είναι επιτρεπτή από τους κοινοτικούς κανονισμούς. Είναι επίσης δεσμευτικοί σε θέματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και των κοινοτικών προγραμμάτων.

 

Πηγή: Οδηγός Χρήσης ορισμού των ΜΜΕ (Europadirect, ISBN 978-92-79-45319-9)